R E G L A M E N T

 

 
INSCRIPCIÓ
 

Article 1er.- Dades per a la inscripció

Els equips interessats en incorporar-se a les competicions han de cumplimentar correctament el full de sol·licitud d’inscripció que amb tal finalitat els facilita el Comitè d’Organització i Competició a l’inici de cada temporada. Han d’anotar totes les dades d’equip que se´ls demana en el full i entregar-lo abans de finalitzar el plaç que cada any s’estableix. En cada full s’han d’especificar amb claredat les dades de l’equip, tals com el nom i la localitat, persones responsables de l’equip amb les seves dades de contacte, colors de la indumentària, camp en el que hi jugaran els seus partits com a local, horari a disputar els partits en el seu camp, si disposen de llum artificial, possibles canvis o ajornaments de partits previstos en dades concretes durant la temporada.

El Comitè Organitzador determinarà l’acceptació o no dels equips inscrits, tot en funció de factors com ara: si l’equip que presenta la inscripció reuneix les condicions necessàries per encaixar en els nostres campionats; la contiunuïtat dels equips que van competir la temporada anterior; la necessitat de nous equips en la formació dels grups per a la temporada següent; o bé altres motius justificats. 

 
 
COMPOSICIÓ  DELS  EQUIPS
 

Article 2on.- Fitxes i delegat d’equip

1. El Comitè d’Organització i Competició facilitarà les fitxes necessàries als delegats per cumplimentar-les. El preu de la fitxa serà comunicat als equips a principi de cada temporada. El personal auxiliar (delegats, entrenadors i massatgistes) també està obligat a posseir fitxa per poder exercir les seves funcions, però a aquests se’ls facilitarà gratuïtament.

2.  Abans de començar cada temporada, els equips participants hauran de tenir les seves fitxes en regla, no éssent vàlids ni tan sols pel primer partit de Lliga els D.N.I.

3.  Cada temporada s’hauran de fer fitxes noves, que tindran validesa fins la finalització de la mateixa temporada. L’import s’abonarà anualment, fet que quedarà certificat amb el segell de l’Organització i la data a les les mateixes fitxes.

4.  La responsabilitat de presentar les fitxes correctament cursades a l’àrbitre en cada partit és exclusivament dels delegats. En el moment de presentar-les per a segellar, a més d’emplenar la fitxa amb les dades del titular, hauran d’acompanyar complementant aquestes amb les fotografies corresponents i una còpia del D.N.I. o altre document identificatiu oficial, aleshores se’ls seran segallades i validades, quedant-se el Comitè Organitzador amb una còpia de cada fitxa. Si en una fitxa faltès o el segell del Futbol d’Empreses o la foto o la còpia del D.N.I. encara que estès el segell, les fitxes no serien vàlides.

5.  L’edat mínima per a poder participar com a jugador  als Campionats de Futbol d’Empreses és de 16 anys per a l’enomenat «Grup Selectiu». Els menors de 18 anys que vulguin validar les seves fitxes per a participar en les competicions d’aquest grup han de tenir l’autorització per escrit del pare o tutor i mostrar aquesta en el moment  de cursar-la.

6.  Està prohibida la incorporació en els nostres campionats de jugadors amb llicència federativa de jugador en vigor validada en qualsevol dels models que la Federació expedeix per als practicants de les seves competicions. Els jugadors que procedeixin d’equips federats han de posseir la corresponent baixa de l’equip de procedència, però caldrà també que el club al que pertanyia faci el tràmit de desvincular-lo de la corresponent llicència federativa activant la baixa mitjançant el sistema telemàtic de la FCF, per tal que el jugador deixi de constar públicament com a integrant del club en qüestió. Els jugadors que formaven part de la plantilla d’un club federat i que tot i no jugar amb ells encara constin com a integrants d’aquest club en les dades dels equips que publica la FCF, seran considerats «federats» i per tant susceptibles de ser objecte de denúncia per un tercer equip, que podria al·legar alineació indeguda. Si un jugador procedent del futbol federat portés pendents d’aquelles competicions un determinat número de partits de sanció  per agressió a un àrbitre, no podria començar a jugar als nostres Campionats fins haver complert la sanció. La prohibició a incorporar jugadors federats es refereix exclusivament als practicants de Futbol 11 i de Futbol Sala, podent d’aquesta manera fitxar practicants federats de qualsevol altre esport encara que tinguin en vigor la seva corresponent llicència federativa.

7.  En el supòsit de que algun equip hagi sigut apartat del Campionat pel Comitè de Competició per alguna falta greu, cap dels jugadors que l’integraven podrà fitxar per cap altre equip sense l’autorització del Comitè de Competició. L’equip que alineés a un jugador en aquestes circunstàncies seria autor d’una «alineació indeguda», amb la corresponent sanció que això els comportaria.

8.  Si durant una temporada un equip vol fitxar un jugador amb fitxa validada amb un altre equip d’Empreses, serà condició indispensable que el delegat de l’equip que el té fitxat o el mateix jugador interessat en el canvi faci entrega al Comitè de Competició de la corresponent fitxa. Es verificarà en aquest moment la conformitat de la baixa per part del primer equip, s’autoritzarà el fitxatge pel segon i s’evitarà la duplicitat de fitxes. Un cop entregada la fitxa del primer equip s’haura de cumplimentar i entregar la de l’equip nou  per que aquesta sigui segellada i validada. Els integrants d’equips que s’haguessin  retirat voluntàriament del Campionat, podran fitxar automàticament per un altre equip sense necessitat de presentar la baixa de l’equip retirat.
 

9.  Per facilitar la tramitació de fitxes dels equips que ja formen part dels nostres campionats i que tenen previst continuar participant en aquests la següent temporada, l’Organització els farà arribar vàries jornades abans de la finalització del campionat de lliga en curs les cartolines necessàries per a la seva cumplimentació de cares a la temporada següent, fitxes que hauran d’emplenar afegint fotos i document identificatiu i que hauran d’entregar abans de la finalització de la temporada. L’Organització es quedarà aquestes fitxes i un cop segellades i validades se’ls retornaran a punt per a l’inici de la temporada següent. Els equips podran continuar cursant les fitxes que creguin oportunes per a reforçar-se fins l’última jornada de lliga de la temporada en curs. Un cop acabats els campionats de lliga, els equips que participin en el Torneig Mateu Pell ja no podran fer fitxes noves i hauran de disputar el torneig amb la plantilla amb la que van acabar la lliga. 

10.  Es responsabilitza per complert als equips de les accions fora de to de tots aquells jugadors, delegats o personal auxiliar que fitxin o alinein, per tant, no s’admetran certificats mèdics com excusa de la seva possible conducta violenta o conflictiva. Si qualsevol integrant d’un equip pateix una malaltia, haurà de ser retirat del Campionat pel mateix equip fins que tingui l’alta mèdica de l’afecció que pateixi.

11.  Donat que l’esperit de la nostra associació és la promoció de l’activitat física i esportiva en un àmbit merament recreatiu i el caràcter amateur dels seus participants, sense cap mena de restricció, els equips que ho vulguin podran incorporar dones com a jugadores.

12.  S’acceptarà el canvi de fitxes de jugadors que no hagin disputat cap partit per una altra fitxa nova d’un altre jugador sense que s’hagi d’abonar l’import de la segona fitxa, però aquesta opció s’estendrà fins la finalització de la primera volta de la lliga en curs, no podent fer aquest canvi gratuït un cop començada la segona volta de la lliga.

13.  Tots els equips han de tenir un delegat amb fitxa i a poder ser un suplent, que serà el representant de l’equip fora del terreny de joc i que té les següents funcions:

a) Tramitar les fitxes dels seus jugadors tant a l’inici de la temporada com en el transcurs d’aquesta, per tal que totes les llicències estiguin degudament cumplimentades, segellades i en vigor.

b) Donar instruccions als jugadors per que abans, durant i despres dels partits actuin amb la màxima esportivitat i correcció.

c) Identificar-se davant de l’àrbitre abans dels partits i presentar-li les fitxes dels jugadors que s’han d’incloure en l’Acta arbitral.

d) Abonar a l’àrbitre abans de l’inici dels partits l’import corresponent.

e) Estar present i pendent de la revisió de fitxes prèvia als partits que es realitza júntament amb l’àrbitre i el delegat rival.

f) Signar en els apartats de l’acta Arbitral en els que es requereix la seva conformitat: revisió de fitxes, conformitat amb les dades expresades en l’Acta i com a delegat de camp (si és el cas).

g) Fer observar a l’àrbitre qualsevol incidència destacable que s’hagi produit abans, durant o després dels partits.

 
 
PARTICIPACIÓ
 

Article 3er.- Grups

1.  Els distints equips inscrits es dividiran en varis grups, un dels quals es denominarà «Selectiu». La formació dels grups restants vindrà donada per criteris de proximitat geogràfica i d’antiguitat, tenint preferència en cas d’excés d’equips inscrits amb proximitat geogràfica, els més antics en els Campionats d’Empreses.

A partir de la temporada 2012-2013 i degut al poc número d’equips inscrits per al Grup Selectiu i a que majoritàriament els equips inscrits ho fan per a participar en les lligues de Veterans, l’enomenat «Grup Selectiu» desapareix per passar a formar les competicions únicament equips les característiques dels quals encaixen amb les dels equips veterans. Tot axò sense detriment que en un futur, si les circumstàncies ho afavoreixen, pugui tornar a formar-se novament un «Grup Selectiu».

2.  Les característiques dels equips que s’inscriuen per a participar en la denominada categoria de «Veterans» són les següents:

a)  Les seves plantilles poden tenir jugadors de totes les edats permeses, ara bé, per a cada partit només podran convocar i inscriure en Acta un màxim de 4 jugadors joves. En la disputa de partits i sobre el terreny de joc tan sols podran coincidir jugant alhora tres jugadors dels considerats com a joves. Els jugadors que actuin com a porters queden fora del control d’edat, per tant el límit de 4 jugadors convocats i inscrits en Acta no afecta als porters encara que aquests no siguin veterans.

b)  Es consideraran jugadors veterans tots aquells que tinguin complerts els 30 anys, així com també aquells que dins els mesos de la temporada en curs compleixin els 30 anys.

c)  El jugador que actui com a porter no està subjecte al mateix control d’edat que els jugadors de camp, de manera que tingui l’edat que tingui, encara que sigui més jove de l’edat establerta, no se’l considerarà mai «no veterà».

d)  Per a un millor control de la participació en els partits de jugadors menors, i per tant no veterans, aquests figuraran en fitxes de diferent color que els facilitarà el Comitè Organitzador, portaran en els partits un braçalet vissible en tot moment, tant si estan jugant com si són a la banqueta (des que surten del vestuari a fer la revisió de fitxes fins que s’acabi el partit) i els delegats comunicaran a l’àrbitre abans de l’inici de l’encontre la llista de jugadors «no veterans» amb els que conta per aquell dia. Si un equip es presenta a jugar un partit amb tres o menys de tres jugadors «no veterans» no caldrà que aquests portin posat el braçalet, ja que en cap cas incompliran la norma de no jugar amb més de tres, ara bé, si l’equip té per al partit tres jugadors de camp «no veterans» i el porter també és «no veterà» i en un moment del partit passa a jugar com a jugador de camp, aleshores sí que s’hauran de col·locar el braçalet tots els jugadors joves.

3.  Al final de cada temporada, els equips campions dels grups diferents del «Selectiu» tindran dret a poder incorporar-se a aquest. Amb la desaparició del Grup «Selectiu» (des de la temporada 2012-2013) és l’enomenat Grup A el que es considera amb un nivell una mica superior a la resta de grups, per tant els equips campions de grups diferents a aquest Grup A seran els qui tindran dret a accedir-hi, però també poden renunciar a aquest dret a favor del segon classificat de cada grup i, si a cap dels dos de cada grup els interesés la pujada, es beneficiarien de la situació els equips d’aquest grup que havien de baixar, i per l’ordre de millor a pitjor classificat entre ells. Toit i així el Comitè Organitzador  podrà prendre l’última decisió al respecte de la formació dels grups de cada temporada en funció de les necessitats de cada any, formant la millor composició possible dels grups per al bon funcionament del Campionat en cada temporada.
 

4.  En el cas de que després de disputar-se totes les jornades de la lliga de la temporada aquesta s’acabi amb igualdat de punts entre dos o més equips al capdavant de la classificació, el campió quedarà establert de la següent manera: el primer criteri per al desempat seran els resultats dels emfrontaments directes entre els equips que acabin en igualdat de punts, quedant primer aquell que en aquests partits hagués aconseguit millors resultats respecte l’altre o altres (és com si aquests equips haguéssin jugat una mini lliga entre ells aïlladament de la resta d’equips); el segon criteri que s’aplicaria en cas de continuar la igualdat (després d’observar el primer criteri) seria el de la millor diferència a favor entre els gols fets i els gols rebuts en el total de la competició.

Article 4rt.- Fons reintegrable

Tots els equips inscrits ingressaran com a fons reintegrable una quantitat que el Comitè d’Organització comunicarà als equips als principi de cada temporada. Aquesta quantitat servirà per respondre durant la temporada de possibles irregularitats dels equips, com incomparencència, retirada del terreny de joc, retirada del Campionat, no haver fet efectiu l’import arbitral, etc…, i es descontaria del mateix si hi hagués motiu per fer-ho. Els equips podran tornar a disposar d’aquest fons, si ho desitgen, a final de temporada.

Article 5è.- Arbitratges

1.  Els partits seran dirigits per col.legiats pertanyents al Col·legi d’Àrbitres de Futbol d’Empreses integrat en la nostra Associació. En cas de manca d’àrbitres o que aquests es neguessin a pitar, el President del Col·legi té facultats per nomenar àrbitres del Col·legi Català o d’altres.

2.  Els senyors delegats hauran d’abonar l’import del rebut del partit al senyor col.legiat abans del començament del matx, o bé quan ell mateix els ho reclami. L’import arbitral serà satisfet al cinquanta per cent per part de cada equip.

3.   El preu dels rebuts arbitrals es comunicarà als equips al principi de cada temporada.

4.  El senyor col.legiat entregarà a cada delegat el corresponent rebut justificant, excepte quan un equip, pel motiu que fos, no fes efectiu l’import. En aquest cas, l’àrbitre faria arribar el rebut al President del Col·legi d’Àrbitres, qui després de plantejar el cas al Comitè de Competició, analitzar les circumstàncies que van motivar l’impagament i parlar amb els representants de l’equip, de continuar aquests en la seva actitud, se’ls descontaria l’import del seu fons i s’estudiarien  les mesures a prendre amb l’equip.

5.  Els àrbitres han de redactar les actes dels partits amb la màxima claredat exigible i amb tot tipus de dades i detalls sobre amonestacions i expulsions, així com explicar amb precisió qualsevol incident ocurregut abans, durant o després dels partits. Si es descobreix que qualsevol membre d’un equip intenta fer variar, afeixir, amagar o eliminar alguna dada sobre la redacció de l’Acta d’un partit i que l’àrbitre accedeix a tal coacció, tant l’equip com l’àrbitre seran severament sancionats per obrar amb falsedat. Per a les competicions exclusivament de «veterans» (a partir de la temprada 2012-2013) els àrbitres no han de fer constar en l’Acta del partit les targetes grogues que mostrin, ja que per a aquest tipus de campionats no es tenen en compte els cicles acumulatius d’amonestacions. En l’únic cas que es farà referència a les targetes grogues serà quan un jugador que ha estat expulsat amb doble amonestació alguna d’aquestes li ha sigut mostrada per joc dur o perillós.

6.  Els àrbitres han de fer constar en les corresponents Actes totes les dades importants per als partits i han de redactar correctament i sense confusions nom, cognom i dorsal dels jugadors i nom i cognoms de les persones que actuen com a delegats i capitans, així com també totes les incidències destacables de l’encontre. Han de fer signar als respònsables dels equips en els apartats corresponents on es requereix la seva presència o conformitat. També anotaran els golejadors en l’espai que a tal efecte es preveu en l’Acta. En el cas que es produeixin expulsions de jugadors indicaran en el lloc corresponent de l’Acta el Codi de Sanció que per a cada cas es preveu redactat en la mateixa Acta, sense perjudici de poder fer algun tipus d’esclariment en l’apartat d’Observacions reservat també en el document de l’Acta. Si a causa de no fer-ho així no es pogués sancionar a un jugador o membre d’equip mereixedors de sanció, l’àrbitre en qüestió podrà ser castigat a no arbitrar durant un número de partits igual al que hagués correspost al jugador o membre d’equip en qüestió i, amb l’advertiment que en cas de reincidència en aquest tipus d’irregularitat, serien apartats de l’arbitratge.

7.  Els col.legiats hauran de procurar finalitzar tots els partits que dirigeixin, evitant suspendre’ls al mínim conflicte entre jugadors o equips, donat que tan sols es poden suspendre encontres per les causes que recull el present Reglament o bé quan realment perilli la integritat física del propi àrbitre o un incident gréu provoqui un clima de tensió que aconselli per sentit comú no continuar disputant el partit. Si es demostra que la suspensió dels partits no obeeix veritablement a causes justificades per tal gravetat, el Comitè de Competició pot obligar a disputar els minuts no jugats, i sense cobrar els drets d’arbitratge per considerar-los ja satisfets.

8.   Si un cop finalitzat un partit, en el moment de redactar l’Acta, l’àrbitre considera que hi ha un ambient excessivament crispat entre els equips o envers la seva persona i que la redacció dels fets ocorreguts en el terreny de joc o fora d’ell pot augmentar encara més els ànims en contra seva, el col.legiat pot reservar-se el dret de no cumplimentar l’Acta, indicant «segueix annexe». Aquest annexe el remetrà al Comitè de Competició per a la seva valoració i els dos equips del partit rebran posteriorment una còpia del mateix.

9.   No es permet cap recusació arbitral. La designació dels àrbitres per a cada partit la farà el President del Col.legi d’Àrbitres, qui nomenarà per a cada encontre el col.legiat que cregui més idoni per a dirigir-lo.

Article 6è.- Horaris

1.  Els partits hauran de començar a l’hora indicada per cada equip i publicada als respectius calendaris de lliga, havent-se de presentar al camp els equips mitja hora abans. El tram horari permès per a la celebració dels partits és el que va de les 15:00 h. a les 20:00 h., havent-se de presentar de manera obligatòria l’equip visitant si l’hora indicada per l’equip local està dintre d’aquest marge. Ara bé, degut a les possibles dificultats que puguin presentar molts equips per a disposar de camp i hora, es permetrà que els horaris dels partits surtin del marge indicat, però sempre amb la condició de que els dos equips hi estiguin d’acord i ho comuniquin a la Organització amb el temps suficient.

2.   Hi ha mitja hora de marge de temps per a començar els partits, però aquesta només serà vàlida i es podrà fer servir en el cas que el terreny de joc estigués ocupat o que léquip visitant patís algun accident o contratemps que el retrasés, la qual cosa hauria de comunicar a l’equip local o demostrar per escrit.

3.  Les fitxes dels participants en els partits no es podran entregar a l’àrbitre més tard d’un quart d’hora per a l’inici del partit per la seva inclusió a l’Acta. Els delegats han d’entregar a l’àrbitre únicament les fitxes dels jugadors que es trobin presents aquell moment per començar el partit, i no les de jugadors que no siguin al camp encara que estigui prevista la seva arribada  amb posterioritat.

4.  Qualsevol jugador, ja sigui de l’equip local o de l’equip visitant, que arribi tard (un cop començat el partit), podrà incorporar-se al joc en el moment de la seva arribada o amb posterioritat. Aquesta incorporació podrà produir-se tant si és durant el primer temps com si és durant la segona part i tant si el seu equip es troba en aquest moment amb inferioritat numèrica sobre el terreny de joc com si s’incorpora amb el seu equip complert en substitució d’un company que fins aleshores estava jugant. En el moment del seu ingrés al joc el seu delegat informarà a l’arbitre d’aquest fet, ì indrà a mà la seva fitxa  per mostrar-la aleshores tant al delegat de l’equip contrari com a l’àrbitre, formalitzant així la corresponent revisió.

5.  En alguns casos l’horari indicat pels equips com habitual quan actuen com a locals no és fixe per a tota la temporada, ja que pot anar variant en funció de diversos factors, com la disponibilitat del terreny de joc que compartiexen amb altres equips o altres motius. A tal efecte, i per facilitar aquesta informació l’Organització publicarà a mitjans de cada setmana de competició el horaris de cada partit dels previstos per a cada jornada de dissabte.

6. Si després d’haver-se publicat els horaris corresponents de cada jornada un equip es presentés a jugar a una hora diferent a l’anunciada, l’equip rival no estarà obligat a disputar el partit fora de l’horari indicat i l’equip que s’ha presentat a l’hora equivocada perdrà el partit i haurà de fer-se càrrec de l’import dels dos rebuts arbitrals, a no ser que de mutu acord els delegats dels dos equips pactin un ajornament indicant data i hora per a la recuperació de l’encontre. Això significa que si no existeix aquest acord, el cas es tractarà de la mateixa manera que estipula l’Article 17è del present Reglament per als supòsits de la no presentació a jugar un partit.

Article 7è.- Ajornament de partits

Només es permetran ajornaments de partits en els casos següents:

1.  Si aquests són comunicats al Comitè de Competició i al President del Col.legi d’Àrbitres abans de començar la temporada en el full d’inscripció. Donat que l’ajornament d’aquests partits son demanats amb molta antelació i abans de començar la competició, ja que qui ho demana sap amb total seguretat que no es podran disputar  per raons molt justificades i ja previstes amb molt temps, aquests ajornaments tenen la consideració  de motiu de força major i per tant els equips contra qui haurien de jugar en aquestes dates hauran d’acceptar sense cap excusa l’ajornament. La recuperació d’aquests partits o la seva resolució en cas de no recuperar-se serà igual que en la resta de partits no jugats i no recuperats per causa de força major.

2.  Per causes de força major.  A més del cas esmentat en el Punt 1 d’aquest Article, es consideraran partits suspesos per causes de força major els següents supòsits:

a) Les situacions en les que el col·legiat, de mutu acord amb els delegats, creguin oportú no disputar el partit després de comprovar que circumstàncies climatològiques o d’altra naturalesa han provocat el mal estat del terreny de joc i que això impediria la disputa normal del joc.

b) Quan el terreny de joc no és propietat de l’equip que actua com a local sinó municipal o llogat i el propietari impedeix que es jugui aquell dia per no fer malbé el terreny a on s’han de disputar altres partits de superior categoria.

c) Quan el terreny de joc no és propietat de l’equip que actua com a local sinó municipal o llogat i el propietari prioritza l’utilització de les instal·lacions per a la realització d’atres activitats o events de caire municipal o d’altres.

d) Quan es doni la situació que el mateix dia i en el mateix terreny de joc que utilitza habitualment un  equip per als seus partits com a local han de disputar-se altres partits de categoria territorial catalana o d’altres competicions federades, que tenen preferència i que per aquesta raó després no en quedi cap hora disponible.

e) Sempre que s’esdevingui, de manera imprevista, un succés o incident en un dels equips o membres suficientment greu com per a justificar la seva absència al partit.

Els partits ajornats no disputats com a causa d’un motiu de força major hauran de recuperar-se dintre dels plaços establerts per a fer-ho. Si esgotats aquests plaços no s’arribessin a recuperar, el Comitè de Competició establirà com a definitiu el resultat d’empat a 0 gols.

f) Només s’accepta l’ajornament de partits si el motiu és una causa de forja major de les descrites anteriorment o altres diferents de la mateixa naturalesa. Si no és per força major, l’equip que proposi l’ajornament o que digui que no te prous jugadors per a jugar pardrà el partit i haurà de fer-se càrreg dels dos rebuts arbitrals, independentment del dia de la setmana en que es comuniqui,

g) Quan un equip es presenta a jugar un partit en una hora equivocada, aquest partit només podrà considerar-se com a ajornat si l’equip rival, és a dir aquell que sí s’ha presentat a l’hora correcta accepta pactar l’ajornament per a recuperar el partit en una altra data. En cas contrari el partit es resoldrà tal i com estipula lel Punt 6. de l’Article 6è del present Reglament.

4.  Tots els partits que hagin estat ajornats hauran de recuperar-se en les dates que el Comitè de Competició estableix al respecte al principi de cada temporada,  i d’esgotar-se aquestes, es disputaran entre setmana o en festius pel matí que pactin els equips implicats. Tots els equips estan obligats a recuperar els partits aplaçats.

5.  Els partits ajornats hauran de ser recuperats dintre del plaç que va des de la data de l’ajornament fins a 10 jornades de lliga més. Si dintre d’aquest període no s’ha recuperat un partit es donarà com a perdedor del mateix a aquell equip que en el seu dia va demanar l’ajornament o que presentava el problema per a jugar. En el cas que l’ajornament es produeixi dintre de les 10 darreres jornades de lliga es procedirà de la següent manera: si el partit en qüestió és determinant per a decidir qui quedarà campió, subcampió o els darres llocs de la classificació s’haurà de recuperar abans de la finalització del campionat; si pel contrari es tracta de partits intrascendents per als llocs importants de la classificació, es podran recuperar un cop finalitzada la lliga. De manera excepcional, si els punts en disputa d’un partit són transcendentals per a determinar llocs importants de la classificació final, el Comitè de Competició pot autoritzar a que es disputi la recuperació d’un partit encara que es sobrepassin les 10 jornades estipulades.

6. Un partit no jugat a causa d’un ajornament no serveix per a descomptar partits de sanció per a aquells jugadors o membres d’equip afectats

Article 8è.- Suspensió de partits

1.  L’àrbitre està facultat a suspendre un partit abans de la seva finalització sempre que es vegi obligat a fer-ho degut a que hagi ocorregut durant el desenvolupament de l’encontre algun incident gréu. En aquests casos s’analitzarà cóm ha estat l’origen del problema, quí ha sigut el responsable que ha provocat aquesta situació i s’identificarà l’autor o autors dels greus fets sense els quals el partit hauria transcorregut amb normalitat fins a la finalització pel temps reglamentari. Algunes de les causes que poden provocar que l’àrbitre hagi de prendre aquesta decisió poden ser:

a) Que l’àrbitre vegi perillar la seva integritat física, ja sigui per intent d’agressió o per agressió consumada per part de membres dels equips o del públic assistent.

b)  Per invasió de camp de membres o públic d’un o altre equip o d’ambdós alhora.

c) Per crear-se una tangana amb agressions entre membres dels dos equips, amb participació o no del públic.

d) Per que l’actuació agressiva o violenta d’un jugador o jugadors o membres del públic provoqui un ambient de crispació o de tensió que aconsellin no continuar per evitar mals majors, o que es crei un estat d’ànim general d’inseguretat cas de seguir jugant.

e) Qualsevol acte d’indisciplina greu, desobediència a les decisions arbitrals o desautorització de l’autoritat de l’àrbitre que provoqui una situació de tensió en un partit.

f) Altres causes diferents a les descrites en que el criteri arbitral consideri oportú aplicar aquesta mesura.

El Comitè de Competició resoldrà donant el partit com a perdut per al equip infractor i per finalitzat falti el temps que falti per a la seva conclusió. S’estudiaran amb cura actes i annexes arbitrals, citant a declarar si així es cregués oportú a l’àrbitre i als delegats representants dels equips implicats, i s’actuarà sancionant als provocadors dels incidents tal i com ho dicta el Reglament de Sancions. Si els incidents haguessin estat provocats a rel de la senyalització d’un «penalty» i aquest no s’hagués pogut llençar, sí que s’hauria de continuar el partit, doncs aquesta és l’única falta que segons les Normatives és obligat fer efectiva un cop assenyalada, ja sigui fora del temps del partit o en la reanudació d’aquest.

2. Quan un jugador, delegat o membre d’equip sigui sancionat pel Comitè de Competició amb un determinat  número de partits, aquesta sanció ha de començar a complir-se immediatament després d’haver-se imposat. Tota la sanció ha de complir-se complerta i consecutivament, encara que durant aquest període es disputin partits endarrerits amb data anterior a la de la sanció.

3.  Quan es doni el cas que un partit s’hagi hagut d’interrompre per causes justificades sobrevingudes (no provocades pel mal comportament dels equips),  els delegats acordaran una de les tres possibles sortides que hauran acordat, és a dir:

a) Que els dos estan d’acord en donar el partit per finalitzat amb validesa del resultat vigent en el moment de la interrupció.

b) Que els dos volen continuar jugant els minuts que faltaven per disputar en una altra data.

c) Que entre els delegats hi ha discrepàncies i un voldria continuar-lo i l’altre no.

Sigui quina sigui l’opció triada pels delegats, l’àrbitre la farà constar en l’Acta del partit.
 
En el cas descrit en l’apartat b), els equips hauran de pagar l’import del rebut arbitral el primer dia, i el dia que el partit es recuperi o es reanudi els equips no pagaran, doncs es farà càrrec l’Organització.

4.   Els partits que no arribin ni a començar-se a jugar per motius de força major, com ara inclemencies del temps, mal estat del terreny de joc o altres motius que puguin justificar la suspensió com una causa de força major, hauran de recuperar-se en els plaços establerts, i en el cas que esgotats aquests no s’hagin pogut recuperar es resoldran donant com a resultat definitiu un empat a 0 gols.

5.  Si la causa de la interupció del partit va ser únicament imputable a l’àrbitre, els equips no hauran de pagar despeses arbitrals en la recuperació o reanudació del partit, doncs se’n farà càrrec l’Organització.

6.  Si un equip no es presenta a jugar un partit, sense avisar, o per causes no justificades, o avisant més tard del dijous de la mateixa setmana, aquest equip perdrà el partit i haurà de satisfer els dos rebuts arbitrals.

7.  Si l’àrbitre es troba present en les instal·lacions però per causes de força major el partit no es pot començar, o si un cop començat el partit aquest s’ha d’interrompre també per causes de força major els equips hauran de pagar l’import del rebut arbitral el primer dia, i el dia que el partit es recuperi o es reanudi els equips no pagaran, doncs es farà càrrec l’Organització.

8.  El número mínim de jugadors que ha de tenir un equip per a començar un partit és de 7, podent incorporar en el transcurs del partit els jugadors que arribin tard en les condicions que estableix el Punt 4 de l’Article 6è. Si en la disputa d’un partit un equip es queda amb menys de 7 jugadors disponibles per a jugar, ja sigui per lesions o per expulsions, l’àrbitre donarà el partit per finalitzat i el Comitè de Competició resoldrà donant com a perdedor per 3-0 o 0-3 l’equip que es va quedar amb inferioritat.

9. Quan el Comitè de Competició decideixi la resolució final d’un partit no disputat (amb el resultat de 3-0 o 0-3) degut a que per negligència de l’altre equip no s’ha pogut jugar, aquest partit constarà com a disputat a tots els efectes, ja sigui per a la classificació o per a descompte de partits de sanció per als possibles jugadors o membres d’equip afectats.

 

Article 9è.- Canvis de camp o d’hora

Si algun equip no pogués jugar algun partit al camp o a l’hora que ell mateix va indicar al principi de la temporada pels seus encontres com a local, s’actuarà de la següent manera:

1.  És imprescindible que el seu delegat es posi en contacte telefònic amb el delegat de l’equip amb qui els toca jugar i comuniquin ambdós el canvi abans del dimecres anterior al partit al President del Col.legi d’Àrbitres per la designació arbitral.

2.  En cas d’aparèixer la comunicació del canvi al full circular setmanal, no serà necessari trucar l’equip contrari, ja que es considerarà informat per aquest.

3.   No es podrà canviar de camp ni d’hora si no es fa en les condicions esmentades (avisant del canvi els dos delegats).

4.   Quan dos equips disputin els seus respectius partits com a locals al mateix camp i el mateix dia i el primer partit comenci tard sense cap incidència de força major que provoqui el retard, però que influeixi en l’alteració de l’hora de començament del segon partit, es descontaran del primer tants minuts com retard hagi hagut.
 

 
FUNCIONAMENT  DELS  CAMPIONATS   DE   LLIGA
 

Article 10è.- Terreny de joc i delegat de camp

1.  Tots els equips participants tenen l’obligació de disposar d’un terreny de joc reglamentari, degudament senyalitzat i amb porteries amb xarxes. Aquest terreny haurà de tenir un local apte per a vestir-se els jugadors i l’àrbitre, així com també aigua corrent i calenta per a dutxar-se. Abans de començar cada temporada els equips hauran d’assegurar-se de que les tardes dels dissabtes podran disposar d’un terreny de joc per a la disputa dels seus partits com a locals dintre del marge horari establert per a la competició.

2.  L’equip local ha de subministrar aigua a l’equip visitant perquè durant el partit puguin hidratar-se i refrescar-se els jugadors. L’aigua ha de ser suficient per a tot el partit i transportable per poder dur-la a la banqueta, per tant ha de ser aigua embotellada.

3.  Durant la disputa dels partits únicament poden ser a la zona de les banquetes les persones que pertanyen a l’equip i que tenen la seva corresponent fitxa validada, es a dir: jugadors, entrenadors, delegats i personal auxiliar (massatgistes). La presència dins de la zona de les banquetes de persones no autoritzades pot comportar la interrupció del partit per part de l’àrbitre i, en cas de persistir el problema la suspensió del partit, amb les consequències sancionadores corresponents per a l’equip infractor.

4.  Els equips que per jugar en camps que no són de la seva propietat estiguin subjectes a rigorós horari hauran d’exigir el màxim compliment del que està reglamentat per l’inici puntual dels partits. Quan en un terreny  de  joc  s’hagin  de  jugar  partits de categories de formació o de competicions federades, aquests tenen  preferència,  per tant,  es requereix als delegats d’equips afectats per aquesta situació procurin indicar-ho amb antelació i tant a l’equip contrari com al Col.legi d’Àrbitres, comunicant l’hora definitiva que començarà el partit, o bé si no podran disposar del camp aquell dia.

5.  Cada vegada que un equip actui com a local, el seu delegat farà les funcions de «delegat de camp», havent  de portat a terme les següents obligacions:

a) Identificar-se davant de l’àrbitre com a delegat de camp.

b) Facilitar-li a l’àrbitre tot allò que necessiti.

c) Oferir la seva col·laboració al delegat de l’equip visitant.

d) Organitzar l’entrada i la sortida dels vestidors a tots els participants.

e) Facilitar les pilotes per al desenvolupament del partit.

f) Procurar pel bon funcionament de les instal·lacions.

g) Protegir per tots els mitjans possibles la integritat física de l’àrbitre i dels jugadors.

h) Mantenir l’ordre i el bon comportament dels membres de les banquetes, tant la local com la visitant.

i) Impedir que persones sense fitxa validada per l’Organització ocupin les banquetes.

Article 11è.- Pilotes

Durant el Campionat de Lliga, l’equip que jugui com a local haurà d’aportar quatre pilotes, mentre que l’equip visitant no estarà obligat a portar-ne cap. Al Torneig Mateu Pell, els equips que disputin la final hauran d’aportar tres pilotes cadascú i es jugarà la primera part amb les d’un equip i la segona part amb les de l’altre. Aquestes seran blanques si es juga amb llum artificial.

Article 12è.- Farmaciola

És obligatori que tots els equips tinguin i presentin una farmaciola al terreny de joc per poder prestar assistència o primers auxilis a possibles lesionats o accidentats.

Article 13è.- Revisió de fitxes

1.  Abans de començar els partits serà obligatori per part del col.legiat realitzar les revisions de fitxes d’ambdós equips en presència dels dos delegats. Aquesta revisió es realitzarà acompanyant a les fitxes una fotocòpia del D.N.I. corresponent per a la seva identificació, i tant de jugadors com de delegats, entrenadors i massatgistes, condició sense la qual, la revisió de fitxes no serà vàlida. També s’haurà d’anotar a cada fitxa el número del dorsal que correspon a cada jugador dins del terreny de joc, això vol dir que els jugadors estan obligats a portar el el dorsal de les seves respectives samarretes el seu número i que aquest és intransferible en el decurs d’un partit.  Aquesta revisió de fitxes no exclou el dret dels equips a presentar amb posterioritat, però dintre dels plaços establerts i per escrit, reclamació per sospita d’alineació indeguda per part de l’equip rival, sempre aportant les proves que així ho demostrin.

2.  L’àrbitre tindrà la facultat de poder impedir jugar o desenvolupar la seva feina a jugadors o personal auxiliar que adverteixi estiguin sancionats o que no cumpleixin amb els requisits necessaris per poder participar en els partits. Si algun equip es negués a complir decissions arbitrals en aquest sentit, el senyor col.legiar pot negar-se a arbitrar el partit, i les despeses derivades de l’arbitratge les satisfaria l’equip infractor.

Article 14è.- Substitucions

1.  El número de substitucions possibles a realitzar al llarg d’un partit en els equips que participin en el «Grup Selectiu» és de deu en total per equip, independentment de si entre els canviats es troba o no el porter.

2.  Les substitucions que es realitzin s’han de comunicar sempre al col.legiat, de no fer-ho així, el jugador entrant seria amonestat.

3.  Per les peculiars caracteríastiques en quant a l’edat dels jugadors que composen els equips del Grup de Veterans i amb la finalitat d’aconseguir una participació que els permeti disfrutar en condicions de la pràctica del futbol, es permet que els jugadors veterans que ho desitgin puguin, previ avís a l’àrbitre, demanar sortir del terreny de joc de manera momentània éssent substituïts per un altre jugador, podent però reincorporar-se al joc amb posterioritat en substitució d’un altre company el jugador que ja havia sortit. Aquest sistema d’entrades i sortides del terreny de joc es pot practicar per tots els jugadors d’un equip i les vegades que es creguin oportunes, donant-se per entés que lògicament no podran fer ús d’aquest sistema els jugadors que en el decurs d’un partit haguessin estat expulsats (des del moment de l’expulsió) i que els jugadors amonestats conseven la tarjeta groga.
Queda prohibida la pràctica d’aquest sistema de canvis d’entrades i sortides durant els darrers cinc minuts del partit, per tal d’evitar la picaresca de perdre temps, a excepció de les substitucions de jugadors que s’hagin lesionat. Si durant aquests darrers cinc minuts s’ha efectuat un canvi per lesió, el jugador substituït no podrà tornar a incorporar-se al joc. Pel contrari es permetrà la reincorporació d’un jugador lesionat i substituït si el canvi s’havia produit abans del minut 85, entenent que pot haver-se recuperat. 
Serà l’àrbitre qui portarà aquest control de temps i qui avisarà capitans i delegats en el moment a partir del qual ja no es podran fer canvis.

Article 15è.- Retirades d’equips

1.  En el supòsit que es donés la retirada voluntària d’un equip abans de l’inici de la Competició, però estant ja formant part del calendari del seu Grup, els partits en que aparegui en l’esmentat calendari seran considerats com a jornada de descans per al rival corresponent.

2.  Ja que no es pot considerar partit no jugat, sinó jornada de descans per a l’equip que  correspongui, no li servirà a aquest ni per a puntuar ni per a descomptar eventuals sancions pendents dels seus membres.

3.  Si la retirada d’un equip -voluntària o no- es produís començat el Campionat i havent disputat ja algun partit l’equip retirat, als equips amb qui a partir d’aquest moment els tocaria enfrontar-se segons l’ordre del calendari, descansaran i se’ls concediran els punts com si fossin guanyadors. Als equips que ja havien jugat contra l’equip retirat abans que abandonés la competició i que no van guanyar, també se’ls concediran els tres punts i fins a la fi de la volta de lliga que estiguin disputant,  atorgant a tots el resultat de 3-0 o 0-3. No els servirà l’esmentada jornada per a descomptar possibles  partits de sanció dels seus jugadors sancionats.

4.  També es concediran els punts com si haguessin estat guanyadors als equips contra els qui es va enfrontar l’equip retirat i que aquest va acabar  vencent . És a dir, si la baixa es produeix durant la primera volta, es concediran els punts als equips que van perdre contra l’equip retirat i als qui encara no s’havien enfrontat a aquest segons l’ordre del calendari, i si es produeix la baixa en la segona volta es procedirà de la mateixa manera però sense afectar a la puntuació dels partits de la primera volta.

Article 16è.- Recuperació de partits

1.  Durant la temporada es reservaran vàries jornades lliures, sense competició, a cada volta de lliga, que serviran per a recuperar els partits que per motius justificats no van poder-se disputar en el seu dia. Al marge d’aquestes jornades també es poden recuperar partits en qualsevol altra data que els delegats dels equips implicats acordin, ja sigui entre setmana o festius, sempre dintre dels marges reglamentaris  establerts i comunicant-ho a l’Organització.

2.  Les jornades de descans preestablertes als calendaris des del principi de la temporada, no són vàlides per descomptar partits de sanció de jugadors en tals circunstàncies.

3.  Quan es recuperi un partit suspés o ajornat, o quan es disputin en una data posterior els minuts pendents d’un partit que no es va poder finalitzar, no és obligatori que l’hagin de disputar els mateixos jugadors que  l’equip presentava en la data de la suspensió. Poden disputar el partit de recuperació tots els jugadors que legalment tingui disponibles  l’equip en aquesta segona data, inclús els fitxats amb posterioritat a la suspensió. En el cas que es disputin els minuts pendents d’un partit no finalitzat, al marge de poder fer jugar a jugadors diferents, s’ha de tenir en compte que si algun equip hagués patit en la primera data del partit alguna expulsió, hauria de jugar aquesta represa amb la inferioritat de jugadors que tenia sobre el terreny de joc en el moment de la suspensió. Els jugadors expulsats en la primera data que tinguin ja complerts el número de partits de sanció en la data de la recuperació o continuació sí que podran aliniear-se en aquest partits.

 
 
INFRACCIONS  DELS  EQUIPS
 

Article 17è.- No presentació a partits

Pel fet de formar part de la competició els equips estan obligats a jugar a l’hora indicada tots els partits que els pertoqui i a desplaçar-se a tots els camps. Als equips que no es presentin a jugar un partit no havent avisat de tal incidència abans de començar la temporada, els que es presentin amb insuficiència de jugadors, els que no aportin una justificació de força major com a motiu de la seva absència:

1.  Se’ls donarà el partit com a perdut pel resultat de 3-0 o 0-3.

2.   Estaran obligats a pagar la totalitat de l’import arbitral.

3.  Si reincidissin en aquesta irregularitat serien apartats del Campionat, a no ser que per escrit puguin demostrar que la seva absència o insuficiència les van motivar causes molt justificades o de força major.

4.  Depenent de les circumstàncies que van provocar la no presentació, es pactarà amb el Col·legi d’Àrbitres la manera en que es farà efectiu l’import arbitral. En el cas que l’equip no satisfés l’import, aquest se li seria restat del seu fons, havent de resposar-lo en el plaç de tres dies, ja que de no fer-ho així, no se’ls nomenarà àrbitre per al següent partit i quedarien exclosos de la competició.

Article 18è.- Retirada del terreny de joc

Un equip que es retiri del terreny de joc abans de la finalització del partit i sense l’autorització de l’àrbitre, serà considerat perdedor de l’encontre. Si la retirada va acompanyada d’algun tipus de conducta violenta ja sigui contra l’àrbitre, l’equip contrari, el públic, les instal·lacions, etc. a més de perdre el partit se li restaran tres punts de la classificació. Si reincideixen en aquesta irregularitat per segona vegada, seran exclosos del Campionat.

Article 19è.- Alineació indeguda

Es consideraran d’aquesta manera els següents supòsits en els que el senyor col.legiat, sense apreciar irregularitat, permeti la inscripció de jugadors a l’Acta arbitral dels partits (sota la complerta responsabilitat dels delegats dels equips):

1.  Alinear un jugador sense haver validat la fitxa corresponent a la temporada en curs.

2.  Alinear un jugador abans d’haver acabat de cumplir un període de sanció imposat pel Comitè de Competició.

3.   Alinear un jugador federat.

4.  Alinear un jugador exfederat però sense haver acabat de cumplir una sanció greu o d’agressió a l’àrbitre imposada per la Federació.

5.   Alinear un jugador amb fitxa falsificada o amb aquesta incorrectament cursada.

6.   Alinear sense permís del Comitè de Competició un jugador d’un equip exclós del Campionat

7.  Alinear un jugador amb fitxa validada per un altre equip o bé fer-ho amb duplicitat de fitxes i que participi amb l’equip que l’hagués fitxat en segon lloc sense el permís i la baixa del primer equip i la corresponent autorització del Comitè de Competició per a poder fitxar per un altre equip, donat que un jugador no pot fitxar per més d’un equip alhora, i en tal cas, només seria vàlida la fitxa segellada en primer lloc.

8.  Alinear un jugador la fitxa del qual hagués estat cursada fora dels plaços de temps establerts per a tal finalitat.

9.  Alinear un jugador que hagués estat sancionat pel Comitè de Competició per temps indefinit sense haver aixecat l’arrest o a perpetuitat definitiva.

10.  Reincorporar al joc a un jugador que prèviament hagués estat expulsat del mateix partit per part de l’àrbitre.

11.  Alinear en les competicions per a jugadors Veterans, més jugadors «no veterans» alhora dels que permeten les normes, és a dir, més de tres al mateix temps. 

12.  Alinear per al Torneig Mateu Pell sense haver avisat prèviament al Comitè de Competició un jugador provinent d’un equip dels nostres campionats que no participa en aquest torneig, és a dir, quan aquest jugador ja havia jugat durant la mateixa temporada i fins l’acabament de la lliga en un altre equip.

13.  Els casos d’alineació indeguda per «federat» es sancionaran de la següent manera: a l’equip se li donarà el partit per perdut, sigui qui sigui el resultat, amb l’advertiment de que en cas de reincidència serien apartats del Campionat i el jugador quedarà inhabilitat per a participar en els nostres campionats fins que aconsegueixi deslliurar-se de la seva condició de «federat» amb la corresponent baixa federativa.

14. Qualsevol jugador que en ser requerit per l’àrbitre per identificar la seva personalitat, fos per la causa que fos, no es presentés, es negués a fer-ho o posés impediments, es considerarà que aquest equip reconeix la seva alineació com antirreglamentària.

Article 20è.- Equips exclosos

1.  Un equip que hagués estat exclós del Campionat per part del Comitè de Competició, no podrà recuperar el seu fons.

2.   L’equip que pel motiu que fos hagués estat exclós del Campionat, no podrà tornar a inscriure’s fins haver passat un mínim de tres anys.

3.  Un equip que hagués estat exclós del Campionat no podria inscriure’s amb el mateix conjunt o la mateixa base d’equip encara que canviés de nom. El Comitè de Competició donarà l’autorització per jugar, si així ho creu oportú, de forma individual als distints jugadors si ho sol.liciten.

 
 
SANCIONS  A  JUGADORS
 

Article 21è.- Jugadors sancionats

1.  El compliment de les sancions que imposa el Comitè de Competició amb un número determinat de partits es comença a comptabilitzar immediatament després d’haver-se imposat, a partir del següent partit, i tota la sanció ha de complir-se sencera i consecutivament, encara que durant aquest període es disputin encontres endarrerits amb data anterior a la de la sanció. Per tant, no es permet l’ajornament de sancions de manera cautelar.

2.  Els partits de sanció imposats durant la lliga i que a la finalització d’aquesta no hagin estat complerts en la seva totalitat, continuaran el curs de descompte en els partits del Torneig Mateu Pell o torneig anàleg si l’equip al que pertany el jugador en qüestió hi participa.

3.  Els jugadors sancionats amb un número de partits i que a la finalització de la temporada no hagin complert la totalitat de la durada de la sanció, hauran de continuar el seu compliment a l’inici de la següent temporada, fins haver satisfet la totalitat del número de partits.

4.  Per possible tardança en rebre el full informatiu circular setmanal que el Comitè de Competició emet amb les decisions de cada reunió, si un jugador ha rebut una tarjeta vermella en un partit, encara que no es conegui la sanció corresponenet, s’entendrà que com a mínim no ha d’alinear-se el partit següent. De la mateixa manera, quan els delegats detectin tenir jugadors amb cicles d’amonestacions completats i que pel motiu que sigui, no apareix aquesta dada a la corresponent circular setmanal, han d’avisar el Comitè de Competició abans de la disputa del següent partit, per què aquests verifiquin en l’arxiu d’actes l’exactitud de tal fet, de tal manera que si l’advertiment és correcte el Comitè s’encarregarà d’avisar de tal circumstància a l’equip contra el qui els hi toqués enfrontar-se i a l’àrbitre assignat pel partit, evitant d’aquesta manera la possible reclamació de l’equip contrari per alineació indeguda.

5.  Quan es produeix l’expulsió d’un jugador per fer falta a un contrari atacant éssent l’últim defensor, l’expulsat ha d’abandonar el terreny de joc, però això no li suposa cap partit de sanció posterior, sinó l’acumulació d’una amonestació.

6.  Quan en un partit es produeixi una o vàries expulsions l’àrbitre es quedarà amb les fitxes dels jugadors expulsats i les entregarà al Comitè de Competició, qui les retindrà en el seu poder fins que els jugadors en qüestió hagin acabat de complir la sanció que se’ls hagi imposat.

El Comitè de Competició, basant-se en les dades de les Actes arbitrals dels partits, sancionarà les incidències i infraccions portades a terme per jugadors i membres d’equips segons els supòsits desenvolupats al llarg dels Articles 22è i 23è.

Article 22è.- Suspensions a jugadors per comportament antiesportiu o violent

1.- Suspensió per 1 partit:

–   Dues targetes grogues en el mateix partit suposa l’exclusió del mateix partit. Si una de les dues amonestacions és per joc perillós, li suposarà un posterior partit de sanció. Totes les amonestacions sóm acumulables.

–   Tandes d’acumulació d’amonestacions: compliran un partit de sanció a la jornada següent d’haver complertat les distintes sèries de targetes grogues (1a. tanda, 5 amonestacions; 2a. tanda, 3 amonestacions; a partir d’aquest moment, cada amonestació suposarà un partit de sanció però fins a un màxim de cinc vegades, ja que arribat a aquest punt, el jugador serà apartat del Campionat. En el Torneig Mateu Pell o anàleg, la 1a. tanda es complertarà amb 3 amonestacions, la 2a. amb 2, i després d’aquesta, cada amonestació suposarà un partit de sanció.

–   Insults dirigits als àrbitres considerats «lleus».

–   Insults dirigits a altres jugadors considerats «lleus».

–   Increpar l’àrbitre, dirigir-se a ell de males maneres o fer-li comentaris inadeqüats.

–   Protestar a veus o airadament les decisions arbitrals.

–   Desobeir les ordres de l’àrbitre o menysprear la seva autoritat.

–   Ficar-se amb el públic, ofendre els espectadors o insultar-los.
 

 2.- Suspensió d’1 a 3 partits:

–   Amenaça, provocació o intent d’agressió a un contrari. Instigar a un altre a fer mal a un tercer.

 3.- Suspensió de 3 partits:

–   Insults dirigits als àrbitres considerats «greus».

–   Insults dirigits a altres jugadors considerats «greus».
 

 4.- Suspensió de 6 a 10 partits:

–   Intentar agredir l’àrbitre, amenaçar-lo, agafar-lo o empénye’l sense arribar a l’agressió.

–   Incitar a un altre a causar danys a l’àrbitre.

5.- Suspensió a PERPETUÏTAT:

–   Es sancionaran amb la perpetuïtat les agressions sobre la persona de l’àrbitre.

–  Demostrar una conducta o una trajectòria reteradament antiesportiva o instigar a altres a mantenir un comportament similar envers els àrbitres o membres d’altres equips pot arribar a suposar una sanció amb caire de perpetuïtat o bé per un plaç de temps indefinit de durada a criteri del Comitè de Competició, i tant per a jugadors com per a equips en la seva totalitat.

Article 23è.- Suspensions a jugadors per joc brut o perillós sense arribar a l’agressió

1.- Suspensió per 1 partit:

–   Rebatre l’entrada d’un contrari, amb intent d’agressió però semse arribar a produir-se.
–   Enfrontar-se o acarar-se amb un contrari, enganxant-se ambdós, però sense arribar a agressions contundents. La sanció serà per tots dos.
 

 2.- Suspensió per 2 partits:

–   Fer ús de joc dur o perillós, o donar una puntada a un contrari, sempre que l’àrbitre no qualifiqui expressament l’acció com “agressió”.

 3.- Suspensió de 3 a 6 partits:

–   Comportar-se de forma violenta, mantenint una conducta agressiva reiterada o aïlladament.

 4.- Suspensió per 6 partits:

–   Donar una puntada o una empenta forta a un contrari sense estar disputant la pilota, o disputant-la però clarament sense opcions, o estant el joc aturat o lluny.
 

 6.- Suspensió de 6 a 9 partits:

–   Rebatre l’agressió d’un contrari amb una reacció impulsiva sense arribar a causar lesió.

 7.- Suspensió fins nou avís:

–   Agressió contundent, clara i fora de lloc a un contrari.
–   Enfrontar-se a un contrari, enganxant-se ambdós en una baralla i arribant a fortes i contundents agressions mútues. La sanció serà per tots dos.
–  Les agressions que es produeixin entre jugadors podran anar, segons la gravetat, des de la inhabilitació de llarga durada fins la perpetuïtat, tot depenent del grau d’agressivitat, contundència i violència utilitzats, de manera que es buscarà sempre que la sanció sigui dura i exemplar però proporcionada als fets. 

 8.- Suspensió indeterminada:

–   Un jugador que rebatent l’entrada d’un contrari provoqui amb la seva acció una lesió a aquest, serà sancionat amb el mateix número de partits com al jugador “agresor”.

Els capitans dels equips rebran el mateix número de partits de sanció que qualsevol altre jugador. Seran sancionats de manera especial quan deixin de complir les seves funcions com a tals capitans, és a dir: per no assumir la seva responsabilitat dintre del terreny de joc en referència a possibles agressions que es produeixin sobre jugadors, àrbitres, etc… o d’altres incidents greus, per no comunicar a l’àrbitre, cas que aquest hagués rebut una agressió sense adonar-se de la identitat de l’agressor, quí ha estat l’autor de la mateixa, ja que en tal cas, el mateix capità passaria a ésser el responsable i rebria la sanció que li hagués correspost a l’encobert agressor.

 
 
RECLAMACIONS
 

Article 24è.- Plaç per a reclamar

1.  Les Actes arbitrals dels partits contenen un apartat destinat a que el delegat de l’equip doni la seva conformitat amb les dades contingudes i expresades per l’àrbitre. Si després de revisar l’Acta el delegat no està conforme amb alguna de les informacions o decisions expresades per l’àrbitre, es pot reservar el dret a no signar, la qual cosa suposa que té l’opció de presentar al Comitè de Competició un recurs. Si pel contrari, un delegat ha signat en aquest apartat donant conformitat a les dades contingudes en l’Acta, aquest delegat perdrà el dret a formular cap reclamació al respecte de qualsevol de les anotacions o dades expresades per l’àrbitre. Tan sols en el cas de que hi hagi la sospita de que un equip ha incorregut en «alineació indeguda» s’admetran reclamacions encara que el delegat denunciant hagués signat en l’apartat de conformitat, ja que aquesta irregularitat pot passar inadvertida durant la disputa del partit i ser descoberta amb posterioritat (o bé sí que es descobreix però es deixa que es jugui el partit sencer per a actuar a posteriori), ara bé, totes les reclamacions que es cursin han d’estar entregades en la forma i el plaç establerts en el Punt 2 d’aquest Article.

2. Tots els equips tenen dret a presentar al Comitè de Competició i dirigides al seu President les reclamacions que creguin oportunes en referència a qualsevol irregularitat ocurreguda als seus partits. Per poder ser ateses, les reclamacions hauran de ser en poder del Comitè de Competició dintre del plaç establert per a aquest fi, és a dir, com a màxim s´han de rebre el dimecres següent a la celebració dels partits. Tota reclamació que sigui presentada fora d’aquest plaç no serà atesa. Les reclamacions han de ser presentades per escrit per que el Comitè de Competició actui en la seva tasca d’estudi i d’indagació dels fets, amb la finalitat d’esclarir i decidir sobre les queixes exposades, per la qual cosa és també imprescindible que els equips reclamants aportin les proves i comprovants concrets que demostrin els seus arguments.

3. Qualsevol queixa, observació o suggeriment que es vulgui traslladar al Comitè Organitzador, al Comitè de Competició o al Col·legi d’Àrbitres que no siguin canvis d’horaris, canvis de camp o indicacions puntuals sobre el funcionament del campionat han de fer-se presentant un document escrit dirigit als contactes ja coneguts i mai a través de trucades telefòniques o missatges de telefonia mòbil.

4.  Els senyors delegats no han de fer anotar als senyors col.legiats a les actes dels partits cap observació ni reclamació, ja que per fer-ho han de seguir el procediment ja explicat, és a dir, per escrit i dintre dels plaços establerts.

5.  No es podran presentar al.legacions referides a dades de l’Acta arbitral si aquestes no són acompanyades de les signatures dels delegats dels dos equips que hagin disputat el partit, excepte que presenciant l’encontre es trobés algun membre del Comitè de Competició o del Col.legi d’Àrbitres, qui ja exposaria els fets per que es jutgés el més adient.

6.  El Comitè de Competició estarà facultat, sempre que ho consideri oportú per cridar a declarar, ja sigui conjunta o separadament a àrbitres, delegats, capitans d’equips,  jugadors o altres membres amb la finalitat d’esclarir aspectes, incidències, enfrontaments, etc…ocorreguts en els partits. Hauran de presentar-se únicament les persones que hagin estat citades, quedant prohibida la presència a les reunions del Comitè de Competició a tota persona que no hagués sigut prèviament sol.licitada.  

 
 
NOTES  D’INTERÈS I DISPOSICIONS ADDICIONALS
 

1.  El Comitè de Competició podrà aplicar d’ofici les Normes del present Reglament quan durant la competició detecti la clara evidència de qualsevol infracció greu comesa per part dels equips i sense necessitat d’esperar la denúncia del cas per part d’un tercer. Això no vol dir que els equips implicats hagin de deixar de presentar les denúncies que creguin oportunes: han de fer-les per si es dona la circumstància de que el Comitè no ha advertit la irregularitat en qüestió.

2.  Els delegats dels equips poden, si així ho creuen convenient, demanar la presència a partits en concret, de membres del Comitè de Competició i del Col.legi d’Àrbitres, qui de ser possible assistiran al partit com observadors, rebent de l’equip que els hagués demanat el corresponent import per tal concepte i pel seu desplaçament. Aquests observadors actuaran com a delegats federatius, i en arribar al camp comunicarà a l’equip no sol.licitant que la seva presència es deguda al requeriment de l’altre equip.

3.  Quan qualsevol membre del Comitè de Competició o del Col.legi d’Àrbitres es trobi veient un partit com a espectador, sense haver estat demanat per cap equip com a delegat federatiu, els membres dels equips s’abstindran d’increpar-los o fer-los observacions sobre incidents que passin en el transcurs del partit, ja que aquests observadors ja en prenen nota si és que ho creuen oportú. Cas de desitjar formular qualsevol reclamació, han de fer-ho per escrit i dins el plaç establert ja descrit.

4.  Els Comitès d’Organització, de Competició i el Col.legi d’Àrbitres estan oberts a totes les propostes que es presentin a les Assemblees de Delegats pel seu estudi durant el transcurs de la temporada, per la comprovació de la seva necessitat i per la seva posada o no en pràctica, a partir de la següent temporada o de manera immediata, per la qual cosa es podran convocar les reunions extraordinàries que siguin necessàries, tant del Comitè d’Organització, del Comitè de competició, del Col.legi d’Àrbitres, conjunta o separadament, així com convocar l’Assemblea de Delegats.

5. Els casos no previstos en les presents Normes d’aquest Reglament seran resolts amb la millor voluntat i criteri pel Comitè de Competició, acudint, si així ho exigís el cas al Reglament de la Real Federación Española de Futbol sobre partits i competicions.

6. Tots els equips inscrits participants en els nostres campionats es someten des del moment de la seva inscripció a totes les Normes que regula el present Reglament, així com a totes les decissions que els Comitès d’Organització, de Competició i el Col.legi d’Àrbitres determinin. Els equips estan obligats a acceptar i complir les possibles sancions que se’ls imposin com a resultat de l’aplicació de les citades Normes o en el seu defecte, de les de la Real Federación Española de Futbol  i  tant a nivell d’equip com a nivell individual. La  correcció i esportivitat de tots els participants són aspectes imprescindibles per a la bona marxa d’aquests campionats de caràcter aficionat.

7.  El present Reglament resta obert a possibles modificacions de les Normes que el composen o a la inclusió d’altres noves que els Comitès d’Organització, de Competició i el Col.legi d’Àrbitres considerin oportú afegir, extreure o variar per a la millor marxa i funcionament dels campionats que hi organitzen, i consultant sempre amb l’Assemblea de Delegats, o bé que els membres de la mateixa Assemblea, exercint el seu dret, proposin i siguin recolzats per majoria. Es tracta per tant d’un text d’edició permanentment oberta.

8. Si en un moment donat i amb la temporada ja en curs es produeix una situació problemàtica puntual la resolució ideal de la qual no encaixa del tot amb el que indica textualment la norma del present Reglament que regula el tema, els membres de la Junta Directiva estan autoritzats a modificar la norma en qüestió si creuen que amb aquesta variació es millorarà el funcionament de les competicions, comunicant el canvi als delegats pels mitjans habituals i a l’espera de la seva aprovació definitiva en la següent Assemblea. 

9.  Els Comitès d’Organització i de Competició posseeixen un Llibre d’Actes en el que es redacten tots els acords i decisions que prenen en les reunions que celebren. Aquest llibre és a disposició de tots els delegats  d’equips participants que el vulguin consultar.

 

TORNEIG  MATEU  PELL  O  JORNADA  DE  CLOENDA

 En funció de les dades disponibles L’Associació “Amics del Futbol Amateur” organitzarà o bé el tradicional “Torneig Mateu Pell” o un partit de cloenda que disputarien com una final els equips campions de cada grup. Aquesta jornada de cloenda servirà alhora per entregar els trofeus de tota la temporada i donar acabament a l’any esportiu.

El Torneig “Mateu Pell” es tracta d’un campionat que es disputa un cop han acabat les lligues regulars dels grups i sempre que hi hagi suficient disponibilitat de dates lliures per al seu desenvolupament. La fòrmula per tant d’aquest torneig de cloenda de temporada pot variar en funció de les dates disponibles si les lligues regulars s’allarguen per l’eventual composició nombrosa d’equips en els grups durant una temporada. La citada fòrmula podrà variar cada any per les peculiaritats de cada temporada i aquesta serà informada als equips amb la suficient antelació. El desenvolupament del mateix es disenyarà d’una o altra manera, és a dir, o bé s’establiran per sorteig emparellaments d’enfrontaments que s’aniran eliminant fins arribar a la jornada final, o bé s’elaboraran per sorteig diferents grups d’equips que disputaran lliguetes prèvies de les que es classificaran els equips que passaran a la següent fase, a on per emparellaments predeterminats s’aniran enfrontant i eliminant-se fins arribar a la jornada final.
 

El desenvolupament més habitual i normal del Torneig “Mateu Pell” en una temporada és el que respon a la participació de 16 equips emparellats per sorteig pur i que s’emfronten des de l’eliminatòria de vuitens de final. les eliminatòries podran ser, en funció de les dates disponibles a doble partit o a partit únic:

1.  La participació en el Torneig Mateu Pell estarà lligada al rendiment dels equips en les lligues, de manera que en funció del número d’equips que es necessitin cada temporada, s’establirà des del principi de la mateixa el número d’equips de cada grup que tenen dret a incorporar-se al torneig, en principi, els primers vuit classificats de cada grup. Si un equip ha aconseguit segons la classificació de la lliga el dret a incorporar-se en el torneig però no vol participar, té dret a renunciar i a cedir la seva plaça al següent equip que ho hagi merescut segons l’ordre descendent de la classificació.

2. Com que el període establert per a poder fer fitxes noves cada temporada acaba amb la darrera jornada de lliga, no es permet fitxar nous jugadors per a participar en el torneig Mateu Pell, és a dir, cada equip ha de disputar el Torneig amb els mateixos jugadors amb els que va acabar la lliga.

3.  A la jornada final, es disputarà el partit per a determinar el campió del Torneig, i aquesta jornada també servirà per a donar cloenda a la temporada, entregant tots els trofeus de la mateixa un cop acabat el partit de la Final. El camp on es celebri la jornada final no ha de ser sempre el mateix i pot anar canviant cada temporada, podent oferir el seu terreny de joc qualsevol equip dels nostres campionats. El Comitè Organitzador valorarà els possibles oferiments i triarà.

4.  Tots els equips participants en el Torneig “Mateu Pell”, tant si aquest es disputa íntegrament per eliminatòries com si es realitza amb lliguetes prèvies o amb altres fòrmules ajustades a la disponibilitat de dates, estan obligats a presentar-se a tots els patits que els hi toqui jugar, encara que arribi un moment en el que no tinguin opcions a seguir endavant al torneig. L’incompliment d’aquesta exigència els supondrà no poder tornar a inscriure’s fins passat un any, és a dir, no podríen participar en la següent edició.

5.  Un equip que, participant en el Torneig “Mateu Pell” o anàleg es retirés de la competició sense haver estat eliminat, no podria tornar a inscriure’s en el torneig fins haver passat un any, és a dir, no podrà participar en la següent edició del torneig, i l’últim equip que hagués estat eliminat per aquest, seguiria en competició (en cas que en el moment de la retirada es trobés en fase d’eliminació per emparellaments).

6.  Quan es doni  el cas que durant la disputa del Torneig “Mateu Pell” o anàleg un equip incorri en una infracció reglamentària gréu, no se li donarà el partit com a perdut sinó que quedarà automàticament exclós de la competició.

7 . La resolució de les eliminatòries prèvies a la final  en el Torneig Mateu Pell serà la següent: Quan es resolguin a dos partits (anada i tornada) es sumaran els gols realitzats per cada equip sense tenir valor doble els marcats com a visitant. En el cas d’empat a gols després d’haver-se jugat els dos partits es resoldrà la igualdat amb tandes de 5 llençaments de tirs lliures directes des del punt de penalty, per tant no hi haurà pròrroga. Entre els equips que hagin superat una eliminatòria i que els toqui emfrontar-se en l’eliminatòria següent actuarà com a local en el partit de tornada aquell que hagi obtingut millor coeficient de gols de l’eliminatòria anterior.

8.  Els delegats dels equips que es classifiquin per a disputar la final del torneig de cloenda tenen dret a reunir-se amb el President del Col.legi d’Àrbitres per acordar la tria arbitral  que de comú creuen més oportuna per a dirigir el partit.

9.  Si després de jugar-se els 90 minuts reglamentaris del partit de la final del torneig hi ha un empat al marcador, no es jugarà prórroga sinó que s’anirà directament al llençament de tandes de tirs lliures directes des del punt de penalty, portant a terme la fórmula habitual de llençar cada equip una sèrie de cinc intents alternativament, i cas de continuar la igualtat, continuar llençant parells d’intents fins desfer l’empat.

10.  Dels equips que arribin a la Final de la jornada de cloenda, actuarà com a local aquell que tingui més antiguitat en el Futbol d’Empreses.

11.  Durant tot el torneig, des de vuitens de final fins la final, els partits es disputaran: la primera part amb les pilotes de l’equip local i la segona part amb les pilotes de l’equip visitant.

12. Com a premi als equips que disputin la Final, per a aquest partit no hauran d’abonar l’import arbitral, que serà a càrrec de l’Organització.